PhilHealth

home | contact us | sitemap | disclaimer

About Us

Vision, Mission, Core Values

Vision

"Bawat Filipino, Miyembro,

Bawat Miyembro, Protektado,

Kalusugan ng Lahat, Segurado"

Mission

"Benepisyong Pangkalusugang Sapat at De-kalidad para sa Lahat"

Core Values

Integridad

Inobasyon

Agarang Serbisyo

Taos-Pusong Paglilingkod

Pagmamalasakit

Angkop na Benepisyo

Panlipunang Pagkakabuklod