PhilHealth

home | contact us | sitemap | disclaimer

Mga Madalas Na Itanong
Land-Based

 1. Mayroon Akong Babaguhing Impormasyon sa Aking Member Data Record (MDR), Paano Ako Mag-a-Update?
  Kung mayroong kailangang baguhing impormasyon sa inyong record, sundin lamang ang mga sumusunod:

  a. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF*.

  b. Isumite ang PMRF kalakip ang supporting documents sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth o i-email sa ofp@philhealth.gov.ph.

  *Siguruhing may lagda ang PMRF bilang katunayan na ang lahat ng impormasyong ibinigay ay tama at totoo.

 2. Nakalimutan Ko ang Aking PhilHealth Number. Saan Ako Puedeng Mag-Verify?
  Para malaman ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN, i-text sa 0917-5129149 o i-email sa ofp@philhealth.gov.ph ang mga sumusunod na impormasyon:
  LAST NAME
  FIRST NAME
  MIDDLE NAME
  BIRTHDAY

 3. Paano Mag Request ng Member Data Record (MDR)? Anu-ano ang mga Requirement?
  I-email lamang ang iyong kumpletong detalye (Last name, Full name, Middle name) at petsa ng kapanganakan sa ofp@philhealth.gov.ph at agad na matatanggap ang kopya ng iyong MDR. Maaari ring humingi ng kopya nito sa alinmang tanggapan ng PhilHealth sa bansa.

 4. Puede bang Ideklara ng Partner Ko ang aming anak kahit hindi na kami kasal?
  Oo. Magsumite lamang ng PMRF kung saan nakasulat ang pangalan ng bata bilang dependent at ilakip ang sipi ng kanyang birth certificate bilang patunay na ito ay kanyang anak.

 5. Puede ko bang Ideklara ang aking Common Law Wife/Husband?
  Tanging ang legal na asawa lamang ang maaaring ideklarang dependent bukod sa mga anak na ang edad ay wala pang 21.

 6. Ako ay dating Voluntary Member at ngayon ay OFW na. Anu-ano ang Documentary Requirements para Ma-Update ang Aking Membership Category?
  Para ma-update ang iyong membership category mula voluntary patungong OFW, punan ang PMRF at ipakita ang isa sa alinman sa sumusunod na dokumento bilang patunay na ikaw ay active OFW:

  • Valid Overseas Employment Certificate (OEC)
  • Valid E-Receipt;
  • Valid Working Visa/Re-entry Permit;
  • Valid Job Employment Contract;
  • Valid Company ID issued by employer abroad;
  • Certificate of Employment for applicable period from employer abroad;
  • Cash remittance receipt from member abroad at least 2 months prior to the date of renewal/payment
  • Valid ID/Certificate issued to OFWs in the host country (e.g. Iqama, HK ID, Soggiorno);
  • Any other equivalent proof, subject to the approval of the authorized officer

 7. Anu-ano ang mga Requirements sa Pagbabayad ng Kontribusyon?
  Kung ikaw ay magbabayad ng kontribusyon, ang kailangan lang ay ang iyong PhilHealth Identification Number (PIN). Siguraduhing tama ang iyong PIN upang hindi maitala sa ibang miyembro ang iyong hulog.

 8. Saan Ako Puedeng Mag-Verify ng Aking Kontribusyon?
  a. Makikita ang iyong hulog online sa pamamagitan ng pag-register o pag-log-in sa Member Inquiry facility sa homepage nitong website.

  b. Makikita rin sa MDR ang pinakahuling petsa/duration ng iyong binayarang kontribusyon.

  c. Maaari ring humingi ng HISTORY OF PAYMENT CONTRIBUTION sa alinmang pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth as inyong lugar.

 9. Ako ay may Insurance sa Abroad na bigay ng Employer, Kailangan ko pa bang magbayad ng PhilHealth?
  Oo, dahil ito ay mandatory sa lahat ng OFWs. Kahit na nasa ibang bansa, maaari ka pa ring maka-avail ng PhilHealth benefits bukod sa insurance na ibinigay ng iyong employer.

  Ito rin ay para sa inyong qualified dependent (kung mayroon man) na sakop sa inyong PhilHealth.

 10. Puede Ko pa bang Bayaran ang mga Buwan na Hindi Ko Nahulugan?
  Ang mga OFWs na tulad mo ay binibigyan ng isang buwan o 30 araw na grace period mula sa expiry date ng validity coverage para bayaran ang isang taong kontribusyon.

 11. Kailan ko Puedeng Magamit ang Aking Benepisyo?
  Kung updated ang iyong kontribusyon, magagamit mo ang iyong benepisyo sa loob ng validity coverage na nakasaad sa iyong MDR.
 12. validity coverage sa MDR

 13. Mandatory pa rin ba ang MDR sa mga Hospital?
  Kung ang ospital ay mayroong “My PhilHealth Portal,” sapat na ang PhilHealth Benefit Eligibility Form (PBEF) para maibawas ang PhilHealth benefits sa iyong hospital bill. Ang MDR ay kinakailangan para sa mga ospital na walang “My PhilHealth Portal.”

 14. Gaano Katagal ang Pagproseso ng Claim Reimbursement?
  Ayon sa batas, mayroong 60 araw ang PhilHealth para iproseso ang claim reimbursements na kumpleto ang mga dokumento.

 15. Mayroon bang mga PhilHealth Staff sa Ospital na maaari naming Pagtanungan Patungkol sa Aming Benepisyo?
  Oo. Nagtalaga ang PhilHealth ng mga registered nurses sa mga piling ospital upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro patungkol sa kanilang mga benepisyo. Tinatawag silang PhilHealth CARES o Customer Assistance, Relations and Empowerment Staff na matatagpuan sa admission o billing section ng mga ospital na accredited ng PhilHealth sa Pilipinas.

 16. Saan Kami Maaaring Tumawag Oras na Kailanganin namin amg Tulong ng PhilHealth?
  Para sa inyong mga katanungan at requests, maaari kayong tumawag o mag-email sa:

  Corporate Action Center: (02) 441-7442
  OFW mobile phone: +63917-5129149
  Corporate Action Center: actioncenter@philhealth.gov.ph
  OFP Operation Center: ofp@philhealth.gov.ph


Sea-Based

 1. Paano Magparehistro?
  Punan ang PhilHealth Member Registration Form (PMRF). Maaari itong hingin sa alinmang tanggapan ng PhilHealth o idownload dito. Ipasa ang PMRF sa Human Resource Department (HRD) ng inyong Manning Agency.

  Makatatanggap kayo mula sa inyong Manning Agency ng PhilHealth ID at Member Data Record (MDR) na nagtataglay ng permanenteng PhilHealth Identification Number (PIN).

 2. Paano Mag-Update ng mga Impormasyon sa PhilHealth?
  Kung mayroong kailangang baguhing impormasyon sa inyong record, sundin lamang ang mga sumusunod.

  a. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF.

  b. Isumite ang PMRF kalakip ang supporting documents sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth o i-email sa ofp@philhealth.gov.ph.

  *Siguruhing may lagda ang PMRF bilang katunayan na ang lahat ng impormasyong ibinigay ay tama at totoo.

 3. Maaari bang Ipagpatuloy ang Paghuhulog ng Kontribusyon sa PhilHealth kahit tapos na ang Kontrata?

  Oo. Hinihikayat namin ang lahat ng ating mga seaman na ipagpatuloy ang kanilang kontribuyon sa PhilHealth kahit na tapos na ang kanilang kontrata sa barko upang masigurong tuloy-tuloy ang benepisyong makukuha sa PhilHealth.

  Kinakailangan lamang na i-update ang membership category sa PhilHealth mula Formal Economy patungong Informal Economy member tuwing matatapos ang kontrata. Ang halaga ng premium contribution na kailangang bayaran bilang Informal Economy member ay P600.00 kada quarter at ito ay maaaring bayaran sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth o sa alinmang accredited collecting agents sa buong Pilipinas.

 4. Anu-ano ang mga Kinakailangang Dokumento para Magamit ang Benepisyo?

  Para sa local confinement:
  - Punan ang PhilHealth Claim Form 1 (CF 1).
  Kung kasalukuyan pang nakasampa ang miyembro sa barko, o hindi pa expired ang kontrata sa oras ng confinement, siguruhing pirmado ng Manning Agency ang Part 2 ng CF 1. Ang CF 1 ay maaaring hingin sa ospital o di kaya ay i-download dito.
  - Kopya ng MDR
  - Katunayan ng kauukulang kontribusyon (kung hindi nakasaad sa MDR)

  Para sa confinement abroad:
  Kung ikaw ay na-confine sa ibang bansa - isumite ang mga sumusunod kasama ng CF1 sa alinmang tanggapan ng PhilHealth sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkadischarge sa ospital:

  - Statement of account na nakasalin sa wikang Ingles
  - Kopya ng medical certificate na nakasalin sa wikang Ingles kung saan nakasaad ang final diagnosis, confinement period at serbisyong isinagawa
  - Resibo ng pinagbayaran sa ospital at duktor