PhilHealth

home | contact us | sitemap | disclaimer

About Us

Citystate Centre, 709 Shaw Blvd.,
1603 Pasig City, Philippines

Trunkline is 4417444 and Call Center is 4417442

Textline:0917-898-7442 (PHIC)
actioncenter@philhealth.gov.ph
Directory of Offices

Vision, Mission, Core Values

Vision

"Bawat Filipino, Miyembro,

Bawat Miyembro, Protektado,

Kalusugan ng Lahat, Segurado"

Mission

"Benepisyong Pangkalusugang Sapat at De-kalidad para sa Lahat"

Core Values

Integridad

Inobasyon

Agarang Serbisyo

Taos-Pusong Paglilingkod

Pagmamalasakit

Angkop na Benepisyo

Panlipunang Pagkakabuklod